دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 1-229 
7. محور، مدرن/ فمنیسیتی و اسلامی مفهوم مادری با توجه به سه رویکرد سنت

صفحه 151-172

حمیده طائب؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ محمد رضایی؛ محسن ایمانی