دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 1-190