دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، تابستان 1397 
7. ارائه الگوی مدیریت اطلاعات فرهنگی در سازمانها و مراکز فرهنگی ایران

صفحه 175-200

سیدمحسن میر؛ سیدرضا صالحی امیری؛ عباسعلی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


10. تبیین نقش فرهنگ در ایجاد دانشگاه کارآفرین

صفحه 265-286

امیررضا علیزاده مجد؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ ابوتراب علیرضایی