دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 1-300 
7. الگوهای ذهنی عوامل تولید خبررسانه ملی در خصوص تغییر ماهیت مخاطب به کاربر

صفحه 146-222

هادی البرزی دعوتی؛ اکبر نصرالهی؛ علی اکبر فرهنگی؛ مهدخت بروجردی علوی


8. تحقیق و توسعه در حوزه "ارتباطات سلامت": یک فراتحلیل از نوع علم شناسی

صفحه 179-202

عباس قنبری باغستان؛ مهرنوش اختری زواره؛ نادر آل ابراهیم


10. شهروندی اجتماعی در کتاب‌های درسی

صفحه 250-227

عزت اله پوریان؛ اصغر احمدی؛ سید حسین نبوی