دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 1-256 
3. الگوی دیپلماسی رسانه ای در مراکز روابط عمومی: یک مطالعه کیفی

صفحه 73-96

امیر رستگار؛ باقر ساروخانی؛ اصحاب حبیب زاده؛ شهناز هاشمی