دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، بهار 1398، صفحه 1-251 
1. خودزندگینامه‌ها در جامعه‌شناسی: سنخ‌شناسی اجتماعی خودزندگینامه‌های حوزویان

صفحه 0-0

مهدی سلیمانیه؛ سارا شریعتی؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ سید مهدی اعتمادی


4. استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی

صفحه 0-0

فرناز روزبان؛ حسین دامغانیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ عباس علی رستگار


6. تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر مصرف‌گرایی و وابستگی‌ عاطفی بین افراد

صفحه 10-1

محسن اکبری؛ محمد دوستار؛ میثم مسعودی فر؛ مهناز نویدی