اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر هادی خانیکی

ارتباطات دانشیار

hadi.khanikiatgmail.com

سردبیر

دکتر هادی خانیکی

استاد

hadi.khanikiatgmail.com

دستیار سردبیر

دکتر محمد رضایی

مطالعات فرهنگی استادیار

velashediatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر تقی آزادارمکی

جامعه شناسی استاد

azadarmakiatgmail.com

دکتر حسین پاینده

مطالعات فرهنگی استاد دانشگاه علامه طباطباییی

h.payandehatyahoo.com

دکتر اعظم راود راد

جامعه شناسی هنر استاد دانشگاه تهران

ravadradatut.ac.ir

دکتر باقر ساروخانی

استاد دانشگاه تهران

baghersarokhaniatut.ac.ir

دکتر محمد مهدی سمتی

استاد دانشگاه نورسن الینویز

msemati1atgmail.com

دکتر محمد محسن

استاد دانشگاه لبنان

edldatul.edu.lb

دکتر طَلّال عِتریسی

استاد دانشگاه تهران

atrissi_talalathotmail.com

دکتر حمید عبداللهیان

اقکار عمومی، شبکه های اجتماعی، جامعه شناسی تاریخی، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی استاد دانشگاه تهران

habdolahatut.ac.ir

دکتر مسعود کوثری

دانشیار دانشگاه تهران

mkousariatut.ac.ir

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

mahdizadeh45atyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

حمید عابدی

دانشجوی دکتری ارتباطات علامه طباطبایی

abedi.hamidatgmail.com

مدیر اجرایی

مریم مقیمی

دانشجوی دکتری ارتباطات

moghimi333atgmail.com