فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مدیر مسئول


دکتر هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ارتباطات

سردبیر


دکتر هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دستیار سردبیر


دکتر محمد رضایی محقق دانشگاه فرانکفورت

مطالعات فرهنگی

اعضای هیات تحریریه


دکتر تقی آزادارمکی استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین پاینده استاد دانشگاه علامه طباطباییی

مطالعات فرهنگی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم راود راد استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی هنر

اعضای هیات تحریریه


دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد مهدی سمتی استاد دانشگاه نورسن الینویز

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد محسن استاد دانشگاه لبنان

  • edldul.edu.lb

اعضای هیات تحریریه


دکتر طَلّال عِتریسی استاد دانشگاه لبنان

  • atrissi_talalhotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید عبداللهیان استاد دانشگاه تهران

اقکار عمومی، شبکه های اجتماعی، جامعه شناسی تاریخی، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

  • habdolahut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود کوثری دانشیار دانشگاه تهران

  • mkousariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمد مهدی زاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

  • mahdizadeh45yahoo.com

ویراستار ادبی نشریه


حمید عابدی دانشجوی دکتری ارتباطات علامه طباطبایی

  • abedi.hamidgmail.com

مدیر داخلی


مریم مقیمی مدیر داخلی نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

  • moghimi333gmail.com