مدیر مسئول


دکتر هادی خانیکی استاد

ارتباطات

 • hadi.khanikiatgmail.com

سردبیر


دکتر هادی خانیکی استاد

 • hadi.khanikiatgmail.com

دستیار سردبیر


دکتر محمد رضایی استادیار

مطالعات فرهنگی

 • velashediatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر تقی آزادارمکی استاد

جامعه شناسی

 • azadarmakiatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین پاینده استاد دانشگاه علامه طباطباییی

مطالعات فرهنگی

 • h.payandehatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم راود راد استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی هنر

 • ravadradatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

 • baghersarokhaniatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد مهدی سمتی استاد دانشگاه نورسن الینویز

 • msemati1atgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد محسن استاد دانشگاه لبنان

 • edldatul.edu.lb

اعضای هیات تحریریه


دکتر طَلّال عِتریسی استاد دانشگاه تهران

 • atrissi_talalathotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید عبداللهیان استاد دانشگاه تهران

اقکار عمومی، شبکه های اجتماعی، جامعه شناسی تاریخی، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

 • habdolahatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود کوثری دانشیار دانشگاه تهران

 • mkousariatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمد مهدی زاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

 • mahdizadeh45atyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه


حمید عابدی دانشجوی دکتری ارتباطات علامه طباطبایی

 • abedi.hamidatgmail.com

مدیر اجرایی


مریم مقیمی دانشجوی دکتری ارتباطات

 • moghimi333atgmail.com