فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

مدیر مسئول


دکتر هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ارتباطات

سردبیر


دکتر هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دستیار سردبیر


دکتر محمد رضایی محقق دانشگاه فرانکفورت

مطالعات فرهنگی

اعضای هیات تحریریه


دکتر تقی آزادارمکی استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین پاینده استاد دانشگاه علامه طباطباییی

مطالعات فرهنگی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اعظم راود راد استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی هنر

اعضای هیات تحریریه


دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود کوثری دانشیار دانشگاه تهران

  • mkousariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدمحمد مهدی زاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

  • mahdizadeh45yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد مهدی سمتی استاد دانشگاه نورسن الینویز

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد محسن استاد دانشگاه لبنان

  • edldul.edu.lb

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر طَلّال عِتریسی استاد دانشگاه لبنان

  • atrissi_talalhotmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر محمد نظام عثمان دانشیار

ارتباطات

ویراستار ارشد


حمید عابدی دکتری ارتباطات علامه طباطبایی

  • abedi.hamidgmail.com

مدیر داخلی


مریم مقیمی مدیر داخلی نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

  • moghimi333gmail.com

صفحه آرا


معصومه پورحجازی صفحه آرا

  • m.poorhejazigmail.com
  • 09128985739

ویراستار انگلیسی


الهه سعیدی مدرس دانشگاه

مدیریت رسانه

  • elahe.saeedigmail.com