فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات (JCSC) - واژه نامه اختصاصی