فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1376
تعداد پذیرش 235
تعداد پذیرش بدون داوری 10
تعداد عدم پذیرش 630
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 353

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 59
تعداد مقالات 564
تعداد مشاهده مقاله 228119
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 131633
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 34 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 148 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 400 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 78 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 121 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 17 %