دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 11-148 
6. بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد

صفحه 152-172

علی حسن توفیقیان فر؛ بیژن زارع؛ سید علی سراج؛ هومان دانشپذیر